Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 415 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 589 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

   Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

   Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

   W naszym nadleśnictwie występuje ok 50 gatunków roślin chronionych, z których niektóre podlegają ochronie ścisłej
Najcenniejsze gatunki roślin to m.in:

•    obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), "szczególnie cenny dla pniewskich lasów jest obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)"
•    lipiennik Loesela (Liparis loeseli),
•    Nasięźał pospolity (Ophioglossum vulgatum),
•    rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
•    kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),
•    lilia złotogłów (Lilium martagon),
•    buławnik czerwony (Cephalantera rubra),
•   jarząb brekinia (Sorbus torminalis).

    Obuwik pospolity na czerwonej liście roślin naczyniowych wielkopolski oznaczony jest jako gatunek krytycznie zagrożony. Jego występowanie na terenie Nadleśnictwa Pniewy w rez. Huby Grzebieniskie jest więc prawdziwym unikatem. Dzięki temu obuwik na stałe wpisał się historię nadleśnictwa, stając się jego nieformalnym symbolem.
    Na naszym terenie żyje 277 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Wśród nich ochronie podlegają: 14 gatunków bezkręgowców, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 220 gatunków ptaków i 26 gatunków ssaków. Na szczególną uwagę zasługuje rzęsorek rzeczek – rzadka ryjówka będąca najmniejszym ssakiem żyjącym w Polsce.
W nadleśnictwie stale monitorujemy gatunki chronione oraz wyznaczamy strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową. Obecnie na terenie Nadleśnictwa Pniewy zlokalizowanych jest 17 stref ochronnych ptaków, w tym: 7 stref kani rudej (Milvus milvus), 1 strefa kani czarnej (Milvus migrans), 3 strefy bociana czarnego (Ciconia nigra), 6 stref bielika (Haliaaetus albicilla).