Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Pniewy znajduje się osiem rezerwatów przyrody. Siedem z nich położonych jest na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Są to:
•    Rezerwat „Bytyńskie Brzęki"
•    Rezerwat „Brzęki przy Starej Gajówce"
•    Rezerwat „Huby Grzebieniskie"
•    Rezerwat „Duszniczki"
•    Rezerwat „Jakubowo"
•    Rezerwat „Las Grądowy nad Mogilnicą"
•    Rezerwat „Wielki Las"

Rezerwat „Bytyńskie Brzęki"
Dokument będący podstawą prawną do ustanowienia tego obszaru jako rezerwatu pochodzi z roku 1959. Na mocy rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2003 został on powołany w formie istniejącej do dziś. Obszar zajmujący 15,15 ha charakteryzuje się unikatowym, jednym z większych w Wielkopolsce stanowisk jarzębu brekinii (Sorbus torminalis). Oprócz tego wyróznia się dobrze zachowanymi fragmentami lasu grądowego (Galio sylvatici Carpinetum) z licznie występującymi gatunkami roślin chronionych takich jak: wawrzynek wilczełyko (Daphne mesereum), wiciokrzew pomorski (Lonicera periklymenum) oraz łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-Alnetum).

Rezerwat „Brzęki przy Starej Gajówce"
Podobnie jak rezerwat „Bytyńskie Brzęki" powstał w roku 2003 a jego głównym celem jest ochrona istniejącego, rzadkiego w skali wielkopolski stanowiska jarzębu brekinii (Sorbus torminalis). Jego powierzchnia liczy 6,71 ha.

Rezerwat „Huby Grzebieniskie"
Rezerwat ten powołano w 2002 roku, jako obszar z doskonale zachowanym fragmentem lasu liściastego. Celem ochrony jest występujący w tym miejscu obuwik pospolity (Cypripedium calceous). Jego stanowisko jest unikatem w tej części kraju. Rezerwat obejmuje 14,73 ha dobrze zachowanego lasu grądowego.

Rezerwat „Duszniczki"
Rezerwat powołano w 1958 roku, w celu ochrony fragmentu lasu z udziałem modrzewia polskiego (Larix decidua subsp. polonica). Zajmuje on 0,77 ha, na których możemy znaleźć takie osobliwości przyrodnicze jak lilia złotogłów (Lilium martagon). Niestety modrzew występujący na terenie rezerwatu ma już około 150 lat a jego odnowienie nie jest często spotykane.

Rezerwat „Jakubowo"
Rezerwat powołany został w 1959 roku jako fragment dobrze zachowanego lasu liściastego z udziałem buka.. Jako przedmiot ochrony wymienia się też fragment lasu mieszanego ze stanowiskiem jarzębu brekinii. Powierzchnia rezerwatu wynosi 4,02 ha.

Rezerwat „Las Grądowy nad Mogilnicą"
Ustanowiony w 1959 roku rezerwat ma za zadanie chronić wielogatunkowy i wielopiętrowy las liściasty o charakterze naturalnym wraz ze stanowiskiem lilii złotogłów (Lilium martagon). Wielowiekowy drzewostan grądowy tworzą tu takie gatunki jak: dąb szytpułkowy, buk, grab, lipa drobnolistna, klon jawor, klon pospolity, wiąz szypułkowy, wiąz polny, sosna, modrzew i świerk. Powierzchnia rezerwatu wynosi 7,35 ha.

Rezerwat „Wielki Las"
Rezerwat „Wielki Las" powołano w 1959 roku. Pierwotnie obejmował on obszar liczący 3,16 ha. W 2003 roku rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego powiększyło tę powierzchnię do 78,95 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest tu fragment łęgu jesionowo-wiazowego (Querco-Ulmetum minoris) rzadko spotykanego w Wielkopolsce. We florze rezerwatu występują licznie rośliny chronione. Dobre miejsce rozwoju znalazło też wiele chronionych gatunków płazów między innymi kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis), rzekotka drzewna (Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba trawna (Rana temporaria). Rezerwat Wielki las wraz z przylegającym do niego rezerwatem im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim wchodzą w skład obszru Natura 2000 „Jezioro Zgierzynieckie", stanowiącego ważną ostoję ptaków w Wielkopolsce.