Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.


Na terenie nadleśnictwa znajduje się 16 obwodów łowieckich nadzorowanych przez Nadleśnictwo Pniewy. Trzy obwody to obwody leśne ( minimum 40% powierzchni to lasy) , pozostałe 13 obwodów to obwody polne. Na terenie tych obwodów gospodarkę łowiecką w oparciu o ustawę Prawo łowieckie oraz założenia Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego ( na lata 2007-2017) prowadzi 12 kół łowieckich. Na terenie Nadleśnictwa Pniewy bytuje ok.: 3000 saren, 880 jeleni, 1300 dzików, 63 daniele. Ponadto występuje zwierzyna drobna : lisy, jenoty, borsuki, kuny, norki amerykańskie, tchórze, szopy pracze, piżmaki, zające, dzikie króliki, bażanty i kuropatwy.