Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Pniewy

Nadleśnictwo Pniewy jest jedną z 25 jednostek podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pod zarządem Nadleśnictwa Pniewy znajduje się prawie 15 tysięcy ha lasów. Oprócz tego tutejsi leśnicy opiekują się lasami prywatnymi, których powierzchnia wynosi około 850 ha.

Grunty Nadleśnictwa położone są na terenie województwa wielkopolskiego, obejmując swym zasięgiem osiem gmin. Lesistość tego terenu, czyli udział lasów w stosunku do powierzchni ogółem, wynosi nieco ponad 18%.

"Lesistość tego terenu, czyli udział lasów w stosunku do powierzchni ogółem, wynosi nieco ponad 18%".

Wyjątkowe walory przyrodnicze Nadleśnictwa Pniewy uwarunkowane są historią zlodowaceń tego terenu. W wyniku działania lądolodu uformowała się na tym obszarze morena czołowa, tworząc malownicze wzniesienia a także sandry i rynny polodowcowe, którymi obecnie płyną rzeki i cieki. Najwyższe wzniesienia urozmaicające krajobraz pniewskich lasów to Księże Góry położone na północny-wschód od Pniew, pagórki koło Sękowa oraz Wzgórze Chełm przy wsi Chełmno. Rzeźba terenu determinuje również warunki wodne w nadleśnictwie. Nasze lasy są zlewnią dwóch rzek Warty i Obry. Do największych jezior na terenie nadleśnictwa można zaliczyć Jezioro Bytyńskie, Białokoskie oraz Lubosz Wielki, które wpływają na wyjątkowy krajobraz przylegających do nich lasów, jak również są ważną ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.

"Na szczególną uwagę zasługuje Jezioro Zgierzynieckie, wyjątkowo cenne przyrodniczo, które w całości znajduje się w rezerwacie."

Na szczególną uwagę zasługuje Jezioro Zgierzynieckie, wyjątkowo cenne przyrodniczo, które w całości znajduje się w rezerwacie. Wraz z przylegającym do niego rezerwatem „Wielki Las" wchodzą w skład obszaru Natura 2000 „Ostoja Zgierzyniecka". Kolejną ważną grupę stanowią torfowiska pochodzenia rzecznego. Przykładem torfowisk niskich na terenie nadleśnictwa są torfowiska pradoliny Samy i Mogilnicy. Kolejne jego świetnie zachowane fragmenty możemy znaleźć na terenie Zamorza Pniewskiego włączonego w obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000.
Ekosystemy leśne związane są z ekosystemami łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu.
Pod względem siedliskowym obszar nadleśnictwa jest dość dobrze zróżnicowany. Spośród 15 typów siedliskowych lasu, charakterystycznych dla nizin możemy się tu spotkać się z 11 z nich. Siedliskowy typ lasu to siedlisko dostosowane do wymagań poszczególnych gatunków, dlatego też z uwagi na duży udział sosny w nadleśnictwie, najczęściej występujący typ lasu to bór mieszany świeży stanowiący ok 35%. Niewiele mniejszy udział ma siedlisko lasu mieszanego świeżego – 32%.
Z budową geologiczną i siedliskiem ściśle związana jest szata roślinna. Lasy porastające tereny Nadleśnictwa Pniewy zbudowane są głównie z sosny. Drzewostany tworzone przez ten gatunek stanowią 69% wszystkich lasów nadleśnictwa. Cechą dla nas charakterystyczną jest też duży udział gatunków liściastych. Wśród nich dominuje dąb, ale też do ważniejszych gospodarczo gatunków możemy zaliczyć olszę czarną, brzozę, jesiona, buka.
Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to obuwik pospolity, buławnik wielkokwiatowy, podkolan biały, listera jajowata, lilia złotogłów, widłaki goździsty i jałowcowaty. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze egzemplarze oraz grupy drzew w ramach pomników przyrody.
Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie łasicy, nocka dużego, borowca wielkiego, gacka brunatnego, mopka,  a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, kanie, bielika, dzięcioły. Z gromady gadów występują u nas jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec oraz węże: żmija, zaskroniec. Z płazów występują m.in. traszki, rzekotka, grzebiuszki, ropuchy paskówki, a z owadów m.in. zalotka większa oraz biegacze.