Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.


Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.


Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.


W Nadleśnictwie Pniewy odnowienia obejmują rocznie ok. 116 ha.
Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.


Do odnowień sztucznych używany jest materiał sadzeniowy pochodzący z naszej szkółki, w której na 5,03 ha prowadzona jest produkcja i selekcja genetyczna głównie gatunków lasotwórczych ale też i domieszkowych. Leśny materiał rozmnożeniowy (nasiona) pochodzi z najlepszych drzewostanów znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Pniewy, zwanych Gospodarczymi Drzewostanami Nasiennymi (GDN) oraz Wyłączonymi Drzewostanami Nasiennymi (WDN). Różnica polega na tym, że w pierwszy z nich jest drzewostanem normalnie użytkowanym, natomiast drugi jest wyłączony z użytkowania a nasiona pozyskuje się z drzew stojących. Innym bardzo ważnym źródłem materiału rozmnożeniowego są obiekty wyselekcjonowane czyli drzewa doborowe, plantacje nasienne oraz plantacyjne uprawy nasienne."Corocznie Nadleśnictwo Pniewy pielęgnuje ok. 155 ha gleby oraz prowadzi pielęgnację upraw i młodników na ok. 240 ha."


Corocznie Nadleśnictwo Pniewy pielęgnuje ok. 155 ha gleby oraz prowadzi pielęgnację upraw i młodników na ok. 240 ha. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.


Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 116 ha, czyszczenia późne – na 122 ha, a trzebieże blisko na 940 ha.


Następną czynnością jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. podszytu. Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie z powodu niedoboru związków pokarmowych lub wody gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu.
Na siedliskach żyznych, zalesionych przed laty głównie sosną, wprowadzamy obecnie pod osłoną istniejącego drzewostanu dąb i buk. Jest to tak zwana przebudowa drzewostanów, która ma na celu maksymalne wykorzystanie warunków siedliska przez dostosowanie do niego odpowiedniego składu gatunkowego.


Zasady hodowli lasu