Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na wolne stanowisko

Nadleśnictwo Pniewy ogłasza nabór na stanowisko Instruktor techniczny ds. administracyjnych

W naborze mogą brać udział pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych PGL LP, jak również osoby, z którymi stosunek pracy z jednostkami organizacyjnymi PGL LP został rozwiązany po dniu 2 kwietnia 2020 r.

 

 1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pniewy,
ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy; tel.: 61 29 10 559, e-mail:
pniewy@poznan.lasy.gov.pl

 1. Minimalne wymagania kwalifikacyjne:

Wykształcenie wyższe lub średnie po stażu pracy.

 1. Wymagania fakultatywne:
 1. Preferowane wykształcenie wyższe po stażu pracy.
 2. Ukończony z wynikiem pozytywnym staż pracy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.
 3. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, w szczególności                  modułu ,,Infrastruktura” oraz ,,Gospodarka towarowa”.
 4. Znajomość klasyfikacji środków trwałych.
 5. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego  MS Office (Word, Excel, Outlook).
 6. Prawo jazdy kat. B.

  4.  Od kandydata oczekuje się:

1) Wysokiej kultury osobistej,

2) Odporności na stres,

3) Umiejętności pracy pod presją czasu,

4) Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

5) Umiejętności organizacji pracy,

6) Odpowiedzialności i rzetelności,

7) Dyspozycyjności i dużej motywacji do pracy.

   5.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Administrowanie nieruchomościami zabudowanymi w zarządzie Nadleśnictwa. Nadzorowanie całokształtu spraw remontowo-budowlanych, budowlano-montażowych i inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami
  w szczególności ewidencjonowanie zadań w SILP. 
 2. Prowadzenie całości spraw związanych ze środkami trwałymi, niskocennymi oraz ich ewidencji w SILP (przychód, likwidacja, sprzedaż, przekazanie, ewidencja kosztów remontów) zgodnie z polityką rachunkowości i przepisami ogólnie obowiązującymi.
 3. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczących zakupów i zdjęcia ze stanu księgozbioru.
 4. Obsługa modułu świadczenia stałe w SILP.
 5. Wystawianie faktur VAT oraz kontrola merytoryczna.
 6. Prowadzenie zagadnień gospodarki mieszkaniowej:
 • ewidencji zasobów mieszkaniowych,
 • umów najmu,
 • wnioskowanie do RDLP o zgodę na najem,
 • protokołów zdawczo-odbiorczych lokali mieszkalnych – osad służbowych,
 • protokołów okresowych przeglądów budynków,
 •  książek ewidencji budynków, pomiarów powierzchni i spisów wyposażenia   
  technicznego (SILP),
 • protokołów kwalifikacji i oględzin środka trwałego przeznaczonych do likwidacji.
 • sprawy związane ze sprzedażą mieszkań.
  1. Współdziałanie w zakresie opracowania planu finansowo-gospodarczego, 
         a w szczególności:
 • potrzeb i stanu zapasów oraz planu zaopatrzenia materiałowego,
 • potrzeb oraz planu finansowo gospodarczego w zakresie utrzymania       
  administracyjnego obiektów na stanie Nadleśnictwa.
  1. Dokonywanie comiesięcznych naliczeń amortyzacji środków trwałych oraz        uzgodnień wartości środków z działem finansowo –księgowym.
  2. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w posiłki profilaktyczne, napoje, sorty bhp i umundurowanie, w tym rozliczanie   zwolnionych         pracowników z pobranej odzieży.
  3. Prowadzenie składnicy akt Nadleśnictwa oraz organizacja prawidłowego           przekazywania dokumentów, likwidowania zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  4. Sporządzanie wniosków dotyczących ubezpieczenia majątku Nadleśnictwa.
  5. Dokonywanie dekretacji rachunków.

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

6. Oferujemy:

 1. Umowę pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony 1 roku
  z możliwością późniejszego zawarcia    umowy na czas nieokreślony.
 2. Wynagrodzenie według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami.
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia.
 4. Świadczenia socjalne.

    7.  Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska,     okres pracy na określonym stanowisku) wraz z listem motywacyjnym. Wszystko opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych opatrzony własnoręcznym podpisem (załącznik nr 1).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone własnoręcznym poświadczeniem za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Oświadczenia kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania kandydata
  w stosunku pracy.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu naboru (załącznik nr 2).
 6. Dane kontaktowe.

8. Termin i sposób składania ofert:

1)   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

      ,,Nabór na stanowisko Instruktora technicznego ds. administracyjnych”

      osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Pniewy lub przesłać na adres:
ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy. Termin składania ofert upływa 08.01.2021 r.
o godzinie 14:00
(liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa Pniewy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

2) Oświadczenia, CV, list motywacyjny dołączone do oferty należy opatrzeć   własnoręcznym podpisem. Dokumenty składane w formie kserokopii powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata na każdej stronie dokumentu.

 

UWAGA

Do oferty należy dołączyć podpisany przez kandydata spis dokumentów zawierający szczegółowe wyliczenie dokumentów, z podziałem na dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych oczekiwań pracodawcy, z podaniem ilości stron każdego dokumentu.

 

9. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalno-merytoryczne i zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.
 2. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Do udzielenia informacji w sprawie naboru upoważniona jest w zakresie spraw pracowniczych p. Ewa Dziekoń - Kurowska, tel.: 61 29 36  441, w zakresie wykonywanych zadań p. Sebastian Rosik, tel.: 530  051 177, w godzinach 8:00-14:00.
 4. Tryb postępowania w procesie naboru określa ,,Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych RDLP w Poznaniu” będący załącznikiem do Zarządzenia nr 34/2020 Dyrektora RDLP w Poznaniu
  z 6 października 2020 r. (załącznik nr 3).
 5. Nadleśnictwo Pniewy informuje, że nie odsyła złożonych dokumentów      aplikacyjnych.
 6. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani, przechowuje się przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, po tym czasie podlegają zniszczeniu.
 7. Termin rozpoczęcia pracy ustala się na dzień 01.02.2021 r.
 8. Miejscem wykonywania pracy jest biuro Nadleśnictwa Pniewy.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy może unieważnić nabór na każdym etapie   postępowania bez podania przyczyny.