Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pniewy znajduje się Obszar chronionego krajobrazu „Rynna Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy". Obszar ten wyróżnia się na tle silnie przekształconego krajobrazu przylegającego do aglomeracji miejskiej Poznania. Jego szczególnymi walorami są urozmaicona rzeźba terenu, obecność licznych zbiorników wodnych, bogactwo florystyczne i faunistyczne.