Lista aktualności Lista aktualności

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Nadleśnictwo Pniewy ogłasza nabór zewnętrzny na wolne stanowiska pracy.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

drwal operator harwestera

(nabór otwarty)

Liczba etatów: 2

 

 1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pniewy,

ul. Turowska 1, 62-045 Pniewy;

tel.: 61 29 10  559,

e-mail: pniewy@poznan.lasy.gov.pl

 1. Tryb prowadzenia naboru:
  1. Nabór prowadzony jest na podstawie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy
   w jednostkach organizacyjnych RDLP w Poznaniu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 10 lutego 2023 roku, zn. spr. DO.1101.19.2023.
 2. Minimalne wymagania kwalifikacyjne:
  1. Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie.
  2. Uprawnienia na żurawie przenośne kat. II Ż.
 3. Wymagania fakultatywne:
  1. Staż pracy dłuższy niż rok na maszynie typu harwester.
  2. Ukończony kurs brakarski.
  3. Uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej (drwal-pilarz).
  4. Zaświadczenie o ukończonym kursie obsługi maszyn wielooperacyjnych.
  5. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
  6. Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym.
  7. Gotowość do odbywania delegacji – praca możliwa na terenie całej RDLP Poznań.
  8. Gotowość do odbycia bezpłatnego szkolenia teoretycznego z obsługi i eksploatacji, bieżących napraw i przeglądów w wymiarze 8 h.
  9. Gotowość do odbycia bezpłatnego szkolenia wstępnego dla operatorów na dedykowanym certyfikowanym symulatorze maszyn leśnych w wymiarze 8 h.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Operator harwestera jest pracownikiem odpowiedzialnym za bieżącą obsługę urządzeń specjalistycznych, wykorzystywanych w działalności prowadzonej przez nadleśnictwo. Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku operatora maszyn wielooperacyjnych będzie należała terminowa realizacja zleceń dotyczących przygotowania surowca o odpowiednich parametrach wymiarowo-jakościowych dla kontrahentów nadleśnictwa.
  2. Operator maszyn ściśle współpracuje z pozostałymi pracownikami nadleśnictwa w celu sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań.
  3. Do codziennych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy nie tylko obsługa lecz konserwacja i kontrola stanu technicznego urządzeń – w przypadku wykrycia usterek, operator maszyny zgłasza konieczność przeprowadzenia naprawy u serwisanta lub innego pracownika, odpowiedzialnego za serwisowanie sprzętu. Dodatkowo operator harwestera programuje nastawy maszyny, zgodnie z parametrami surowca (długości, średnice) zleconymi przez nadleśnictwo.
 5. Warunki zatrudnienia:
 1. Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny
  3 miesięcy, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością podjęcia dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Miejscem wykonywania pracy będzie teren administracyjny Nadleśnictwa Pniewy
  z możliwością delegacji do jednostek organizacyjnych na terenie RDLP Poznań.
 4. Wynagrodzenie zgodne z zasadami przyjętymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi zmianami.
 5. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2023 r.
 6. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV z listem motywacyjnym wraz z danymi kontaktowymi opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
  i doświadczenie zawodowe, opatrzone własnoręcznym podpisem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 3. Kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w przypadku pozostawania kandydata w stosunku pracy - opatrzone własnoręcznym podpisem.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu naboru na ww. stanowisko pracy (Załącznik nr 1).
 5. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych opatrzony własnoręcznym podpisem (Załącznik nr 2).
 6. Oświadczenie o gotowości odbycia bezpłatnych szkoleń w łącznym wymiarze 16 h (Załącznik nr 3).
 7. Oświadczenie o gotowości do pracy dwuzmianowej (Załącznik nr 4).
 8. Oświadczenie o gotowości do odbywania delegacji – praca możliwa na terenie całej RDLP Poznań (Załącznik nr 5).

 

 1. Termin i sposób składania ofert:
 1. Oferty należy składać do 17.03.2023 roku - do godziny 15:00.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór otwarty na stanowisko drwal operator harwestera” przesyłając na adres: Nadleśnictwo Pniewy, ul. Turowska 1,
  62-045 Pniewy
  lub osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Pniewy.

       Oferty przesłane mailem nie będą uwzględniane.

 1. W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres korespondencyjny.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania (decyduje data wpływu).

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Po zakończeniu weryfikacji dokumentów, w przypadku zakwalifikowania do dalszego etapu rekrutacji, wyłonieni kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub/i telefonicznie na wskazany numer telefonu o terminie bezpłatnego szkolenia teoretycznego oraz praktycznego w łącznym wymiarze 16 h. Po odbyciu stosownych szkoleń z zakwalifikowanymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
 2. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej należy okazać oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymienione w CV.
 3. Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Marta Gendera- specjalista ds. pracowniczych, tel. 61 29 36 441, w dni robocze, w godzinach 7:00-15:00.
 4. Dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostaną odesłane pocztą lub trwale usunięte po upływie 1 miesiąca od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 5. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO”),  Nadleśnictwo Pniewy w załączniku nr 1 zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi osobowymi uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.

      Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy może unieważnić nabór na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.